Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick

Mae Drivetech yn cefnogi Wythnos diogelwch y ffyrdd 2019

DriveTech News

Mae DriveTech yn cefnogi Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2019. Thema eleni yw 'Camu Ymlaen dros Strydoedd Diogel'.

Bydd Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2019 yn datgelu sut all canolbwyntio ar ddylunio atal camgymeriad dynol rhag achosi marwolaeth neu anaf difrifol ar y ffyrdd, sut allai annog pobl i gerdded a beicio, a sicrhau bod yr aer yn lân, gan helpu pawb i aros yn ddiogel, heini ac iach.

Mae'r isod yn amlinellu sut mae DriveTech yn bwriadu cefnogi'r ymgyrch. Cadwch lygad ar y dudalen hon am ddiweddariadau, neu dilynwch ni ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau mwy cyson:
Dewch i gefnogi Wythnos Diogelwch y Ffyrdd - gwnewch ein strydoedd a'n ffyrdd yn lleoedd glanach a mwy diogel i bawb eu defnyddio.


Sut mae DriveTech yn cefnogi hyn?
Dydd Llun 18fed: Araf
Helpwch yrwyr i ddeall bod gyrru’ch car yn arafach yn rhoi gwell cyfle i chi osgoi damweiniau ac arbed bywydau.

 • Cadwch lygad am Gyngor Gyrru DriveTech.
 • A ydych wedi ystyried ein Cwrs Cydnabod Cyflymder? Mae wedi'i deilwra i yrwyr sydd wedi cael 6 neu fwy o bwyntiau cosb ar eu trwydded am gyflymder troseddol yn y 3 blynedd diwethaf. Mae hefyd yn ddelfrydol i yrwyr sydd mewn risg o golli eu trwydded drwy 'gyrraedd y cyfanswm o bwyntiau' neu i yrwyr sy'n disgwyl i ymddangos yn y llys, sy'n debygol o arwain atynt yn cael cyfnod o waharddiad rhag gyrru.

Dydd Mawrth 19eg: Sobor
Atgoffwch yrwyr o effaith gyrru dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau.

Cadwch lygad am ein cynghorion i yrwyr:
 • Gyrru dan ddylanwad Alcohol
 • Gyrru dan ddylanwad Cyffuriau

Dydd Mercher 20fed: Diogel
Rydym eisiau i'r gyrrwr, a'i gerbyd, fod yn ddiogel. Atgoffwch yrwyr o bwysigrwydd gwisgo gwregys mewn cerbyd, gan gynnwys eu hanifeiliaid anwes. Yn ogystal, addysgwch yrwyr ar waith cynnal a chadw cerbyd er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i'w yrru, ac yn olaf, sut i gadw cerbydau'n ddiogel rhag lladron.

Byddwn yn datgelu:
 • Rhai cynghorion allweddol o'r cwrs Your Belt Your Life (drwy garedigrwydd UKROEd)
 • Ein Cyngor ar Sedd a'r Ataliwr Pen i yrwyr
 • Fideo'r AA ynglŷn â Dwyn Ceir

Dydd Iau 21ain: Mud
Ni ddylid bod angen atgoffa gyrwyr, ond yn anffodus, rydym ni i gyd yn gweld pobl yn defnyddio eu ffonau symudol y tu ôl i'r llyw. Byddwn yn canolbwyntio ar helpu gyrwyr i ddeall y risg o ateb neu wneud galwadau ffôn, darllen neu deipio wrth yrru.

Cadwch lygad am:
 • Ein cyngor ar Yrru Pell Eich Meddwl
 • Fideo Driver Distraction - What to watch out for yr AA

Dydd Gwener 22ain: Siarp
Ydych chi erioed wedi gyrru i rywle ond ddim yn cofio sut y cyrhaeddoch chi yno?! Mae angen inni gyd ganolbwyntio ar yrru a chofio pwysigrwydd cymryd seibiant a pheidio â gyrru pan rydym yn flinedig, dan straen neu ar feddyginiaeth sy'n effeithio ar yrru.
Pryd oedd y tro olaf ichi fynd am brawf llygaid? Dylech fynd am brawf llygaid bob dwy flynedd a gwisgo sbectol neu lensys wrth y llyw os oes angen.
Cadwch lygad am:
 • Ein cyngor ar Yrru wedi Blino
 • Ein cyngor ar Lygaid ar y Ffordd i yrwyr
 • Fideo'r AA ynglŷn â Gyrru Swrth
 • Fideo'r AA ynglŷn â Gyrru dan ddylanwad Alcohol ac Anfon Negeseuon Testun
 
Dydd Sadwrn 23ain: Cynaliadwy
Mae gyrru ar gyfer busnes fel arfer yn angenrheidiol, ac nid oes opsiwn i yrru'n llai aml.

Gallwn wneud y strydoedd yn lanach drwy wneud dewisiadau mwy gwyrdd, a gallwn eu gwneud yn fwy diogel drwy fod yn ymwybodol o ddefnyddwyr bregus y ffordd, yn cynnwys cerddwyr, beicwyr a beicwyr modur

Cymerwch olwg ar:
 • Ein cyngor ar Gerbydau Trydan
 • Fideo 'Now You See Me' yr AA

 
Dydd Sul 24ain: Gwneud yr Addewid
Mae DriveTech yn rhannu gweledigaeth Brake o fyd llawn strydoedd a ffyrdd glanach a mwy diogel i bawb eu defnyddio.

I'n helpu i wireddu'r weledigaeth, Gwnewch yr Addewid, pa un ai a ydych yn yrrwr ai peidio. Mae'r Addewid yn galw ar bobl i yrru'n llai aml, ac os ydynt yn gyrru, gwneud popeth hyd eu gallu i ddiogelu eu hunain a'r bobl sydd o'u cwmpas.

 

Gwnewch yr Addewid

Cliciwch yma