Yn dilyn y symudiad i roi’r gorau i ddarparu cyrsiau ymwybyddiaeth o gyflymder dan gyfeiriad yr heddlu mewn lleoliadau dros dro, y mae Covid-19 wedi’i orfodi, mae Drivetech wedi ymateb yn gyflym ac wedi ad-drefnu’r broses o ddarparu cyrsiau ar-lein trwy lwyfan Microsoft Teams. Mae eu symudiad cyflym i ddarpariaeth ar-lein wedi golygu bod 22,000 o fodurwyr, hyd yma, wedi cwblhau’r addysg ar-lein yn llwyddiannus yn hytrach nag erlyniad gan yr heddlu.
 
Bu’n rhaid i’r cwmni – arweinydd mewn addysg dan gyfeiriad yr heddlu, mewn partneriaeth â’r heddlu a UKROEd – symud yn gyflym i aildrefnu oddeutu 50,000 o archebion mynychwyr am le mewn ystafell ddosbarth cyn y cyfyngiadau symud presennol, er mwyn osgoi modurwyr sy’n wynebu’r dewis amgen o erlyniad, pwyntiau a dirwyon.
 
Oherwydd bod angen diwygio cynnwys y cwrs digidol, a gwella sgiliau 175 o hyfforddwyr Drivetech er mwyn darparu’r profiad rhithwir ar-lein, roedd yr her yn un sylweddol ac roedd angen rhywfaint o waith cyflym y tu ôl i’r llenni.
 
Bum wythnos ar ôl diwrnod cyntaf darparu cyrsiau digidol ar 27ain Mawrth (wythnos ar ôl i fesurau’r cyfyngiadau symud effeithio ar gyfranogiad mewn lleoliadau), mae’r pwysau i ymateb a chefnogi mynychwyr i gael lle ar gwrs yn edrych yn llawer iachach – ac mae miloedd lawer o fynychwyr bellach wedi cwblhau cwrs yn llwyddiannus a bydd mwy yn cwblhau un yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae Drivetech yn falch iawn bod capasiti cyrsiau ar-lein bellach yn cyfateb i’r lefelau blaenorol o gyflenwad mewn ystafell ddosbarth.
 
Bellach mae Drivetech yn darparu’r tri chwrs prif ffrwd yn ddigidol – “Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder”, “Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder ar y Draffordd”, a “Beth sy’n Eich Gyrru?” ac mae adborth mynychwyr, fel y’i mesurir gan Sgoriau Hyrwyddwr Net (NPS) wedi bod ar lefelau o’r radd flaenaf.
 
Yn ogystal â rhoi’r flaenoriaeth gyntaf ar ddelio ag ôl-groniad o fynychwyr sydd eisoes wedi archebu lle ar gwrs mewn lleoliad, mae Drivetech bellach yn cymryd archebion ar gyfer mynychwyr newydd o bob rhan o’r wlad.
 
Wrth sôn am gyflymder trawiadol y newid gweithredol, dywedodd Des Morrison, cyfarwyddwr busnes heddlu Drivetech:
 
“Daeth y cyfyngiadau symud a’r mesurau cadw pellter cymdeithasol ar unwaith yn flaenoriaeth absoliwt yn genedlaethol, a pha bynnag fusnes rydych chi ynddo, roedd yn rhaid gwneud newidiadau i ffyrdd o weithio yn gyflym. Nid oedd Drivetech yn eithriad, ond â llawer o fynychwyr yn wynebu dyddiad cau sy’n agosáu at gwblhau cwrs dan gyfeiriad yr heddlu cyn ‘dyddiad cau erlyniad’, bu’n rhaid i ni weithredu’n gyflym. Roedd y pwysau ar y sefydliad cyfan ac roedd angen gwaith tîm aruthrol â chyflymder ac ymrwymiad enfawr i ddod o hyd i ddatrysiad arall. Yn gyntaf, gwnaethom sicrhau bod ein holl staff yn cael eu symud i weithio’n ddiogel o gartref. Yn y bôn, yr hyn a wnawn yw gwella diogelwch ar y ffyrdd, ac mae ystyriaethau diogelwch ehangach bob amser ym mlaen ein meddyliau.”
 
“Yn awr rydym yn myfyrio nawr ar ychydig wythnosau eithaf cynhyrfus, ond mae’n foddhaol gweld ein darpariaeth ddigidol yn perfformio’n dda a rhywfaint o adborth ardderchog gan gwsmeriaid – ein cwsmeriaid sy’n Heddlu wrth eu bodd â’n hymateb proffesiynol mewn argyfwng ynghyd â’n cynrychiolwyr, fel ei gilydd, â’r eithriadol o foddhad cwsmeriaid.”
 
Dyma enghraifft o’r adborth nodweddiadol gan fynychwyr y mae Drivetech yn ei dderbyn:
“Roedd yr hyfforddwr, Dean Henson, yn wych. Cafodd y cwrs ei redeg ar-lein ac roeddwn i’n meddwl tybed sut y byddai’n gweithio ond llwyddodd i’w gadw’n ddiddorol iawn, ac roedd yn wirioneddol ysbrydoledig ar adegau. Mwynheais yn fawr a byddaf yn cymryd llawer i ffwrdd â mi o’i herwydd ef.”
 
Mae Des Morrison yn parhau:
 
“Rydym yn ddiolchgar am waith caled holl dîm Drivetech ac am amynedd ac ewyllys da ein mynychwyr. Rydym wedi sefydlogi ein lefelau gwasanaeth ac rydym mewn sefyllfa i gynyddu capasiti cyrsiau ymhellach. Rydym yn parhau i gynyddu hyn bob dydd, felly os bydd mynychwyr newydd yn canfod bod y cyrsiau ar unwaith yn llawn, dylent barhau i geisio am le wrth i ni ychwanegu at ein calendr archebion yn y dyfodol.”

Cliciwch yma i fynd i’r adran cyrsiau dan arweiniad yr Heddlu ar y wefan hon.


Yn ôl i newyddion ac adnoddau