Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick
Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Dechrau arni

Pwy ydy AA DriveTech a DriverAware?
AA DriveTech yw enw masnachu DriveTech (UK) Limited, darparydd blaenllaw o asesiadau, hyfforddiant a chynlluniau addysgol i yrwyr. Mae ein His-Adran DriverAware yn canolbwyntio ar ddarparu Cynlluniau Ymwybyddiaeth Gyrwyr. Rydym yn aelodau llawn o National Association of Driver Intervention Providers (NADIP).

Ble allaf i ddilyn cwrs?
Os yw eich gwahoddiad gan yr heddlu, yna cewch ddewis mynychu cwrs mewn ardal heddlu "Cenedlaethol" arall sy'n cymryd rhan; noder y gall costau a hyd amrywio o'r naill heddlu i'r llall. Am restr lawn o leoliadau a darparwyr hyfforddiant, ewch i https://offer.ndors.org.uk. Noder; os ydych wedi derbyn llythyr gan AADriveTech, yna cewch ddewis o leoliadau o fewn y rhanbarth y bu i'r drosedd honedig gymryd lle yn unig.

A allaf i fynychu cwrs yn wirfoddol?
Mae cyrsiau ar gael i yrwyr sydd wedi cael cynnig lle ar gwrs gan yr Heddlu yn unig. Fodd bynnag, mae AA DriveTech yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau hyfforddiant i yrwyr; ewch i AAdrivetech.com am ragor o fanylion.

Beth sy'n digwydd i wybodaeth bersonol yr ydw i'n ei darparu?
Caiff eich manylion personol eu diogelu gan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os ydych yn dewis cymryd rhan, rydych chi'n cytuno i ni wirio eich manylion yn erbyn cronfa ddata genedlaethol ACPO i sefydlu a ydych wedi cwblhau cwrs cyffelyb yn y 3 blynedd diwethaf o'r trosedd hwn. Os ydych yn cwblhau cwrs "Cenedlaethol", bydd eich manylion mewn perthynas â'r cwrs yn aros mewn ffeil gyda chronfa ddata genedlaethol ACPO at ddibenion ymchwil diogelwch y ffyrdd am 7 mlynedd arall o ddyddiad y trosedd, ac ar ôl hynny bydd unrhyw gyfeiriadau personol atoch chi yn cael eu dileu. Ni fydd y manylion hyn yn cael eu datgelu i unrhyw drydydd parti arall heblaw am Heddluoedd y DU os ydynt yn ystyried cynnig cwrs yn y dyfodol. I weld sut mae AA DriveTech yn rheoli'ch gwybodaeth bersonol, gweler ein polisi preifatrwydd.

Pam mae gofyn i mi ddarparu manylion e-bost/ffôn symudol?
Mae hyn yn ein galluogi ni i anfon manylion o gadarnhad eich archeb atoch chi o fewn munudau o dderbyn eich taliad llawn. Yn ogystal, gallwn anfon nodiadau i'ch atgoffa ynglŷn â pha bryd mae'ch cwrs ac i anfon neges destun atoch rhag ofn y bydd rhaid i ni ganslo'r cwrs am unrhyw reswm, h.y. tywydd gwael. Ni fyddwn yn rhannu'ch manylion gyda rhannau eraill yr AA ac ni fydd eich manylion yn cael eu defnyddio at ddibenion marchnata.


 

Gwneud archeb

Sut ydw i'n archebu lle ar gwrs?
Os ydych wedi derbyn llythyr gan AA DriveTech / yr heddlu, y ffordd fwyaf rhwydd o archebu yw ar-lein drwy ein gwefan yn www.BookOnline.AAdrivetech.com neu os byddai'n well gennych, gallwch ffonio ein tîm Gwasanaethau Cleientiaid ar 0344 264 6323.

Sut ydw i'n talu am gwrs?
Cewch dalu am eich cwrs gyda cherdyn credyd neu ddebyd (ac eithrio American Express) naill ai ar-lein neu dros y ffôn. Rydym hefyd yn derbyn taliad drwy siec neu arian parod, os oes digon o amser i'r taliad fynd drwodd cyn dyddiad eich cwrs. I dalu gydag arian parod neu siec, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Cleientiaid. Gallwch hefyd dalu am eich cwrs mewn rhandaliadau. Rydym yn caniatáu uchafswm o dri rhandaliad, a rhaid i ni dderbyn y rhandaliad olaf o leiaf 14 diwrnod cyn dyddiad y cwrs. Mae cynlluniau rhandaliadau ar gael dros y ffôn yn unig.

Sut ydw i'n mewngofnodi?
Os ydych wedi cael cynnig cwrs gan yr heddlu, er mwyn cofrestru am gwrs byddwch angen Rhif eich Trwydded Yrru (gweler adran 5 eich Trwydded Yrru).

Beth sy'n digwydd os na allaf i ddod o hyd i gwrs addas?
Mae argaeledd ein cyrsiau yn cael ei fonitro'n agos i sicrhau bod digon o gyrsiau i fodloni galw cwsmeriaid. Nid yw'n bosibl i ni gynnal cyrsiau bob awr o'r dydd / wythnos ym mhob un o'n lleoliadau. Os nad oes cyrsiau yn cael eu cynnig i chi, ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Cleientiaid ar 0344 264 6323

Beth yw archebu hyblyg?
Mae archebu hyblyg yn wasanaeth sy'n eich galluogi chi i ail-archebu eich lle ar gwrs am ddim tan 6pm y diwrnod cyn eich cwrs. Mae archebu hyblyg ar gael am gost o £3.50 ac ar gael os ydych yn talu'n llawn am eich cwrs ar yr adeg archebu yn unig. Mae archebu hyblyg ar gael ar fathau penodol o gyrsiau yn unig.

Unwaith y byddaf wedi archebu fy lle, a allaf i newid dyddiad fy nghwrs?
Os oes gennych yr opsiwn archebu hyblyg, gallwch newid eich cwrs am ddim tan 6pm y diwrnod cyn eich cwrs. Fel arall, cewch, ond rhaid i chi dalu ffioedd aildrefnu - gweler yr adran 'Aildrefnu' yn ein Telerau ac Amodau. Cewch aildrefnu drwy ein gwefan yn www.BookOnline.AAdrivetech.com.

Beth arall allaf i ei wneud ar-lein?
Yn www.BookOnline.AAdrivetech.com, gallwch:
  • Wneud cais am eich Cyfarwyddiadau Ymuno eto
  • Aildrefnu archeb gyfredol
  • Trosglwyddo i leoliad AA DriveTech arall
Beth sy'n digwydd ar ôl i mi dalu am gwrs?
Ar ôl i chi dalu am y cwrs, cewch Gyfarwyddiadau Ymuno naill ai drwy e-bost neu'r post. Mae'r Cyfarwyddiadau Ymuno yn cynnwys map o'r lleoliad. Rydym yn awgrymu'n gryf i chi fynd â'ch Cyfarwyddiadau Ymuno gyda chi pan fyddwch yn mynychu'r cwrs.

A ellir bodloni gofynion penodol?
Gellir, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Cleientiaid ar 0344 264 6323 i drafod eich anghenion unigol. Os oes angen dehonglwyr BSL arnoch, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at driveraware@drivetech.co.uk
Nid Saesneg yw fy iaith gyntaf.

Mynychu cwrs

Sut allaf gyrraedd lleoliad y cwrs?
Mae gwybodaeth ynglŷn â sut i gyrraedd y lleoliad wedi'i chynnwys yn eich Cyfarwyddiadau Ymuno yr anfonir atoch chi ar ôl i chi archebu a thalu am eich cwrs. Gallwch hefyd lawrlwytho'r wybodaeth drwy ein gwefan.

A allaf i barcio yn lleoliad yr hyfforddiant?
Mae argaeledd parcio a mynediad yn aml yn dibynnu ar leoliad penodol yr hyfforddiant. Darperir manylion llawn i chi o fewn eich Cyfarwyddiadau Ymuno ar ôl i chi archebu lle. Mae parcio ar gael ar gyfer deiliaid bathodynnau glas.

Beth sydd angen i mi ddod gyda mi?
Pan fyddwch yn mynychu'ch cwrs, rhaid i chi gyflwyno prawf adnabod ffotograffig, er enghraifft trwydded yrru neu basbort. Os nad oes gennych brawf adnabod ffotograffig, rhaid i chi ddod â dwy ffurf prawf adnabod ar wahân, er enghraifft bil cyfleustodau gwreiddiol (nwy, trydan neu ffôn cartref) neu fil y dreth gyngor.

Ni allaf fynychu cwrs bellach?
Os ydych wedi archebu lle ac nad ydych yn mynychu am unrhyw reswm (heblaw 'amgylchiadau eithriadol'), rydym yn argymell i chi archebu cwrs arall yn syth, yn amodol ar argaeledd a thalu unrhyw ffioedd ail-archebu sy'n berthnasol. Gallwch newid eich archeb drwy ein gwefan yn www.BookOnline.AAdrivetech.com. Os nad ydych yn ail-archebu lle, ni fyddwch yn gymwys i fynychu'r Cynllun a bydd yr Heddlu yn ystyried eich erlyn am y drosedd. Gweler ein hadran ynglŷn ag 'Absenoldebau' yn ein Telerau ac Amodau.

Rwyf i, neu ddibynnydd, yn sâl ar y diwrnod?
Deallwn na ellir osgoi rhag salwch, rhai cyflyrau meddygol neu brofedigaeth - mae'r rhain yn enghreifftiau o 'amgylchiadau eithriadol'. Ffoniwch ni ar 0344 264 6323 i drafod ymhellach, gweler hefyd ein hadran ynglŷn ag 'Absenoldebau' yn ein Telerau ac Amodau.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n cyrraedd yn hwyr?
Rhaid i chi gyrraedd mewn da bryd neu mae'n bosibl y gellir eich gwrthod. Yn yr achos hwn, rhaid i chi ail-archebu lle yn syth, yn amodol ar argaeledd a ffioedd aildrefnu. Os ydych yn cyrraedd yn hwyr, ewch i www.BookOnline.AAdrivetech.com i ail-archebu. Gweler ein hadran ynglŷn â 'Heb gwblhau' yn ein Telerau ac Amodau.

A oes rhaid i mi hysbysu fy nghwmni yswiriant?
Disgwylir i chi hysbysu'ch cwmni yswiriant os gofynnir y cwestiwn uniongyrchol i chi ynglŷn â mynychu cwrs ailhyfforddi a gynigir gan yr heddlu. Daeth Deddf Yswiriant Defnyddwyr (Dadlennu a Chynrychiolaeth) 2012 i rym ar 6 Ebrill 2013. Mae'r Ddeddf hon yn addasu rheol y gyfraith gyffredinol bod polisïau yswiriant yn gontractau "o'r didwyll mwyaf", a oedd yn ei gwneud hi'n ofynnol i bobl ddatgelu gwybodaeth a all fod yn berthnasol, hyd yn oed os na ofynnwyd amdani.